យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

ម៉ាស៊ីនលាយបញ្ចូលគ្នាប៊ឺតធ័រដែលមានសម្ពាធខ្ពស់