យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

បំពង់បង្ហូរទឹកប៊្លុកអេសភីអិល